82home-5.gif (1287 Byte)
82LINKS4.GIF (1047 Byte)
-


-

Domen i Metod
Suggestions from:
Domen Krvina, 3.C (za poljščino)
Metod Čepar, 4. B ( za slovaščino)

82home.gif (1327 Byte)
LINKS to linguistic pages. Language links.
-

-
-
Lep pozdrav!
(Mislim, da lahko uporabljam slovensxcxino, cxe pa zxelite - moge pisacxx takzxe po polsku; v anglewxini pa vsekakor ne bom pisal, saj smo pri vseslovanskem projektu).

Vasxa zamisel mi je zelo pogodu - tudi sam se ukvarjam s slovanskimi jeziki in sem velik zagovornik tega, da naj Slovani med seboj komunicirajo v svojih slovanskih jezikih. Vecxinoma se res razumemo med seboj, vsaj znotraj treh velikih skupin, sicer pa se vcxasih lahko pojavijo manjsxi problemi. Tako se mi zdi uporaba skupnega jezika dobra zamisel - vsekakor boljsxe kot splosxna "lingua Franca" - anglesxcxina. Pri tem jeziku so dobre predvsem skupne besede, ki jih bolj ali manj razumemo vsi (in so mocxno podobne slovenskim, to je treba recxi), ampak gramatika se mi zdi malo problematicxna:  Zakaj   naj ne bi bilo deklinacij in konjugacij - prav te so najvecxja razpoznavnost slovanskih jezikov v Evropi in so v vecxini slovanskih jezikov dobro ukoreninjene (z izjemo makedonsxcxine in bolgarsxcxine), poleg tega pa se povecxini dobro ujemajo med seboj. Drzxi pa, da morejo biti precej problematicxne in velika tezxava za "Neslovane", predvsem iz anglo-saksonskega jezikovnega okolja.
To je torej moj prvi predlog: Neslovani naj se ucxijo "Slovia" takega, kot pacx sedaj je, cxeprav je sxkoda, da se ne bi trudili z deklinacijami in konjugacijami, za nas - ostale Slovane - pa naj velja, da se uporaljamo SAMO SKUPNE BESEDE, potem pa naj samostalnike vsak sklanja "po obcxutku svojega 
jezika" in prav tako sprega glagole. Kot zxe recxeno, se te recxi ne razlikujejo kaj dosti in vecxjih problemov tu ne bi smelo biti. (Npr. slovensko: konj, konja, konju, konja, o konju, s konjem in poljsko: kon', konia, koniOWI, konia, o koniu, koniem itd. in pri glagolih: kupOWAcxx - kupUJe ~ kupOVAti - kupUJe itd.)

To se morda utegne zazdeti nekoliko "deskrimatorno" do Neslovanov, a kaj hocxemo: mocxno dvomim, da bi katerikoli Slovan hotel z drugim govoriti svojemu podoben jezik in besed ne bi sklanjal in spregal. Moje mnenje je, da to vsekakor mora ostati. V ostalem pa je Slovio KRASEN: npr. koncxnice za opisovanje posameznih dejanj, prostorov, oseb itd., npr. -isxcxe (to mi veliko uporabljamo!) Sam se ukvarjam tudi s praslovansxcxino in sem vam voljen pomagati pri delu, sxe posebej na podorocxju glagolov, v katerega sem se nedavno poglobil; za primer vam posxiljam primerjavo spreganja glagolov (v prezentu) v poljsxcxini, slovensxcxini in slovasxcxini. Smete jo uporabljati dalje, cxe hocxete, ampak predtem me, prosim, obvestite. Prosim, cxe mi odpisxete in poveste svoje mnenje o mojem predlogu in cxe si zxelite mojega sodelovanja.
S sposxtovanjem,  Domen Krvina

P.S ( Priponko dodajam sxe enkrat, cxe se je mogocxe izgubila, sxe enkrat vas prosim za odgovor na moje kritike in za pojasnilo, zakaj se po vasxem mnenju naj ne bi sklanjalo samostalnikov in spregalo glagolov - vsaj med nami, Slovani, cxe jih xe Neslovani ne bi.)

ALI BI ZNALI SPREGATI GLAGOLE V POLJŠČINI IN /ALI SLOVAŠČINI?

Zgornje vprašanje se na prvi pogled utegne zazdeti neumno: kako naj znamo spregati glagole v poljščini ali slovaščini, če se je nismo nikdar učili, če je mogoče niti slišali nikdar nismo. Pa reč ni tako strašna; poljščina in slovaščina sta ravno tako kot slovenščina slovanska jezika (čeprav od našega mogoče malce bolj oddaljena, poljščina še nekaj več kot slovaščina) in njuni slovnici se krasno – skoraj popolnoma ujema z našo (še posebej pa poljska s slovensko) –, oz. sta ji slična. To še posebej velja za glagole: v glagolih je bogastvo vseh slovanskih jezikov (ki jih moremo upravičeno imenovati tudi glagolski jeziki) in spreganje v bistvu ni tako enostavno, saj se npr. že pri spreminjanju nedoločnika v sedanjik dogajajo precej večje spremembe kot v drugih evropskih jezikih; za Neslovane precej zapleteno, torej. No, mi pa imamo srečo: vse te spremembe in vprašanje glavnega vokala pred osebno končnico v prezentu (npr. piš-E-m, trob-I-m) se v slovanskih jezikih močno ujemajo (od skupnega praslovanskega jezika se stanje kljub 1400 letom samostojnega razvoja ni bistveno spremenilo) in se nam Slovanom tega pravzaprav ni treba učiti. Primerjali bomo stanje v poljščini, slovaščini in slovenščini in se prepričali o izraziti podobnosti. Še opozorilo pred branjem: pri poljščini je treba upoštevati njeno močno »nagnjenje« do mehčanja (pred e in i) vsega, kar se mehčati da, in ob takih spremembah, ki so v slovenščini manj očitne, čeprav so prisotne, ne smete biti »razočarani«, npr končnica infinitiva –TI: T+I ~ jotacija ~ Ć (polj.). Slovaščina je po izgovoru mnogo bolj podobna slovenščini, pa tudi nekaj več besed (iz »praktičnega«, vsakdanjega življenja) ima skupnih s slovenščino kot poljščina in se jo da zares dobro razumeti že ob »prvem stiku«

Tu je še kratek opis slovaščine in primerjava s poljščino: V slovaški abecedi ustreza vsakemu glasu ena črka, le dz, dž in ch [h] predstavljajo en glas; x, w, q se uporabljajo pri pisanju tujk. Samoglasniki so isti kot v slovenščini, so kratki in dolgi, samo ä (ki se izgovarja podobno kot široki e – e) je vedno kratek. I je mehak glas, ki mehča glasove pred sabo (pa ne vseh, kot v poljščini, ampak le d, t, l, n). Mehčanje se zapiše z apostrofom, npr. t', za n pa posebej –ň; to mehčanje je manj izrazito kot v poljščini, pomeni samo to, da se glas izgovarja rahlo jotirano [tj]. Y je trd glas in ne mehča glasov za sabo, v izgovoru pa je povsem enak I-ju, medtem ko je v poljščini še mogoče slišati (vsaj majhno) razliko – Y namreč zveni nekoliko podobno Ü-ju. Glas ô se izgovarja kot kratek u + o, L in R sta v določenih glasovnih sklopih samoglasnika, oz. sta, tako kot v slovenščini zlogotvorna (npr. sRna). Sklanjatve in spregatve so zelo podobne slovenskim (šest sklonov, istih kot v slovenščini), le da se še loči mehke in trde osnove (v poljščini pa to še izraziteje). Glagolski časi se tvorijo podobno kot v slovenščini, za dovršni futur se uporablja tako v slovaščini kot poljščini le dovršne glagole v prezentu (To je v slovenščini v vsakdanjem pogovornem jeziku sicer tudi zelo pogosto, npr. »Jutri pridem k tebi« namesto »bom prišel«, čeprav je v knjižnem jeziku možno oboje); v preteklem času je v 3. os deležnik že sam po sebi, brez pomožnega glagola biti, osebna glagolska oblika, npr. prišiel ~ przysedł ~ JE prišel. Niti poljščina niti slovaščina nimata (oz ne moreta tvoriti!) namenilnika (supina). V slovaščini je vikanje enako kot v slovenščini, v poljščini pa se »wy« uporablja le med kolegi, oz. sodelavci, ki se sicer poznajo, a se ne tikajo, nekoga, ki ga vidiš prvič, pa se ogovarja s »PAN« (gospod) in »PANI« (gospa) in z glagolom v 3. os!

Sedaj pa zopet nazaj k glagolom! Najprej si poglejmo tri velike spregatvene skupine (~gromady koniugacyjne)

 

I. KONJUGACIJA [0]

SLO: POL: SLOV:
-m -mo -m -my -m -me
-š -te -sz -cie (t+i!e) -š -te
- -jo - -ją [jo] - -jú

 

II. KONJUGACIJA [E]

SLO: POL: SLOV:
-Em -emo -emy -Em -eme
-eš -ete -esz -ecie -eš -ete
-e -ejo/ó (arh.) -e -ą -e -ú

 

III. KONJUGACIJA [I]

SLO: POL: SLOV:
-Im -imo -'ę/ę -imy/ymy -Im -ime
-iš -ite -isz/ysz -icie/ycie -iš -ite
-i -ijo -i/y -'ą/ą -í -ia

Pri poljščini je -I (mehak glas) za osnove na mehak glas, npr. proS-Ić, SI je mehki Š in –Y za korene na nekoč mehak glas (to so sičniki in šumniki ter c, ki so v poljščini »otrdeli«), npr. uCZ-Yć, CZ je trdi Č.

PREGLED PRIPON PO KONJUGACIJAH (kako spregati glagol v prezentu)

V vrsticah sta najprej priponi in primer iz slovenščine, na drugem mestu iz slovaščine in na tretjem iz poljščine; če sta določeni priponi značilni le za en/dva jezika, drugega/drugih ni. Če je glagol v tretjem jeziku po pomenu enak drugima dvema, odstopa pa od pravila, oz . ima drugačni priponi ali spada celo v drugo konjugacijo (najčesteje je tako v slovaščini), je zapisan v oklepajih ( ).

 

II. E (največja, najobsežnejša)

Pripona v infinitivu

Pripona v prezentu

Infinitiv

Prezent

Pretekli deležnik

Velelnik

-ova-

-uj-

Kup-OVA-ti

Kup-UJ-e

Kupoval, kupovali

Kupuj!

-ova-

-uj-

Kup-OVA-t'

Kup-UJ-e

Kupoval, kupovali

Kupuj!

-owa-

-uj-

Kup-OWA-ć

Kup-Uj-e

Kupował, kupowali

Kupuj!

-eva-

-uj- (često)

Ohranj-EVA-ti

Ohranj-UJ-e

Ohranjeval, ohranjevali

Ohranjuj!

-ewa

-uj- (często)

Ochroni-EWA-ć

Ochroni-UJ-e

Ochroniewał,

ochroniewali

Ochroniuj!

-ywa/iwa-

-uj-

Podskak-IWA-ć

Podskak-UJ-e

Podskakiwał, podskakiwali

Podskakuj!

-

-j-

Pi-ti

Pi-J-e

Pil, pili

Pij!

-

-j-

Pi-t'

Pi-J-e

Pil, pili

Pij!

-

-j-

Pi-ć

Pi-J-e

Pił, pili

Pij!

-wa-

-j-

Da-WA-ć

Da-J-e

Dawał, dawali

Dawaj, daj!

 

Glagoli brez samoglasnika pred –TI, s spremembami, identičnimi vsem

-s-ti

-s/z/t itd.

Ne-S-ti

Ne-S-e

Nesel, nesli

Nesi!

-s/z-t'

-si/zi/t itd.

Nie-S-t'

Ne-SI-e

Niesol, niesli

Nes!

-ś/ź-ć

-si/zi/ci itd.

Nie-Ś-ć

Nie-SI-e

Niósł, nieśli

Nieś!

   

Ple-S-ti

Ple-T-e

Pletel, pletli

Pleti!

   

Plie-S-t'

Ple-Ś-ć

Ve-S-ti

Vie-S-t'

Wie-Ź-ć

Ple-TI-e

Ple-CI-e

Ve-D-e

Ve-DI-e

Wie-dzi-e (v pomenu »vodi«)

Plietol, plietli

Plótł, pletli

Vedel, vedli

Viedol, viedli

Wiódł, wiedli

Plet'!

Pleć!

Vedi!

Ved'!

Wiedź!

 

Glagoli na –ČI ~ CT' ~ C

-či

-č, ž

Pe-ČI

Pe-Č-e

Pekel, pekli

Peci!

-ct'

-č, ž

Pie-ct'

Pe-ČI-e

Piekol, piekli

Peč!

-c

-cz, ż

Pie-C

Pie-CZ-e

Piekł, piekli

Pecz!

   

Stri-ČI

Stri-Ž-e

Strigel, strigli

Strizi!

   

(Strihat'

Strihá-

Strihal, strihali

Strihaj)!

   

Strzy-C

Strzy-Ż-e

Strzygł, strzygli

Strzyż!

   

Mo-ČI

Mo-R-e

Mogel, mogli

- (daj že!)

   

Mô-CT'

Mô-Ž-e

Mohol, mohli

- (daj no!)

   

Mó-C

Mo-Ż-e

Mógł, mogli

- (dajże!)

 

 

Glagoli s pripono –NI ~ NU ~ NĄ (V slovaščini se v našem primeru noben slovaški glagol v priponi ne ujema s slovenščino in poljščino, čeprav je pripona –NU- tudi v slovaščini precej pogosta.)

-ni-

-n-

Mi-NI-ti

Mi-N-e

Minil, minili

Mini!

-nú-

-n(i)

(Míňa-t'

Míňa-

Míňal, Míňali

Miň!)

-ną

-ń-

Mi-NĄ-ć

Mi-NI-e

Minął, minęli

Miń!

   

Pah-NI-ti

pah-N-e

Pahnil, pahnili

Pahni!

   

(Pchat'

Pchá-

Pchal, pchali

Pchnaj!)

   

Pch-NĄ-ć

Pch-NI-e

Pchnął, pchnęli

Pchnij!

   

Poteg-NI-ti

Poteg-N-e

Potegnil, potegnili

Potegni!

   

(Pot'ahat'

Pot'ahá-

Pot'ahal, pot'ahali

Potahni!)

   

Pociąg- NĄ-ć

Pociąg-NI-e

Pociągnął, Pociągnęli

Pociągnij, Pociągń!

Osnove na v praslovanščini rahlo omehčan soglasnik (nekateri so v poljščini še danes)

-s, z itd.+a-

-š, ž itd.-

Pi-SA-ti

Pi-Š-e

Pisal, pisali

Piši!

-s, z itd.+a-

-š, ž itd.-

Pi-SA-t'

Pi-Š-e

Pisal, pisali

Piš!

-s, z itd.+a-

-sz, ż itd.-

Pi-SA-ć

Pi-SZ-e

Pisał, pisali

Pisz!

   

Ve-ZA-ti

Ve-Ž-e

Vezal, vezali

Veži!

   

Via-ZA-t'

Via-Ž-e

Viazol, viazali

Viaž!

   

Wią-ZA-ć

Wią-Ż-e

Wiązał, Wiązali

Wiąż!

-k (velar)+a

-č- (često)

Ska-KA-ti

Ska-Č-e

Skakal, skakali

Skači!

-k (velar)+a

-č-(često)

Ska-KA-t'

Ska-Č-e

Skakal, skakali

Skač!

-k (velar)+a

-cz- (często)

Ska-KA-ć

Ska-CZ-e

Skakał, skakali

Skacz!

-g (velar)+a

-ž-

La-GA-ti

La-Ž-e

Lagal, lagali

(ne) laži!

-h (velar)+a

-ž-

Lu-HA-t'

Lu-Ž-e

Luhal, luhali

(ne) luž!

(v polskim nie często))

 

(Lagati ~ kłamać

Kła-MI-e

Kłamał, kłamali

(nie) kłam!)

-ja-

-j-

Sme-JA-ti se

Sme-J-e se

Smejal se, smejali se

Smej se!

-ja, ia-

-j-

Sm-IA-t' sa

Sme-J-e sa

Smial sa, smiali sa

Smej sa!

-ja, ia-

-j-

Śm-IA-ć się

Śmie-J-e się

Śmiał się Śmiali się

Śmiej się!

-p, b+a-

-plj, blj-

Ko-PA-ti

Ko-PLJ-e

Kopal, kopali

Koplji!

-p, b+a-

-p, b-

Ko-Pa-t'

Ko-P-e

Kopal, kopali

Kop!

-p, b+a-

-pi [pj], bi-

Ko-PA-ć

Ko-PI-e

Kopał, kopali

Kop!

-wia [vja]-

-wiej-

Ch-WIA-ć

Ch-WIEJ-e

Chwiał

Chwiej!

V infinitivu REDUCIRANI koreni z mnogimi (identičnimi vsem!) spremembami v prezentu.

-E-

-AM, M itd-

Vz-E-ti

Vz-AM-e

Vzel, Vzeli

Vzemi!

-A-

-M itd.

Vzi-A-t'

Vez-M-e

Vzal, vzali

Vezmi!

-Ą-

-MI itd.-

Wzi- Ą-ć

Weź-MI-e

Wziął, Wzięli

Weź! [!-skrót.]

   

(s)Prej-E-ti

(s)Prej-M-e

(s)Prejel, prejeli

(s)rejmi!

   

Prij-A-t'

Prij-M-e

Prijal, prijali

Prijmi!

   

Przej-Ą-ć

Przej-MI-e

Przejął, Przejęli

Przejmij, (przejm)!

   

p-E-ti se

p-N-e se

Pel se, peli se

Pni se!

   

(Pnút' sa

p-N-e sa

Pnul sa, pnuli sa

Pni sa!)

   

Pi-Ą-ć się

p-NI-e się

Piął się pięli się

Pnij się!

-E-

-

Umr-E-ti

Umr-e

Umrl, umrli

Umri!

-E-

-

Umri-E-t'

Umri-e

Umrel, umreli

Umri!

-E- (bardzo rzadko)

-

Umrz-E-ć

Umrz-e

Umarł, umarli

Umrzyj!

Vsi »nepravilni glagoli« (metateza likvid in drugo, zopet identično).

kLE-ti

kOLN-e (v narečjih: kleje)

Klel, kleli!

Kolni!

kLIA-t'

kLAJ-e

Klial, kliali

Klaj!

kLĄ-ć

kLNI-e

Kląl, klęli

Klnij!

mLE-ti

mELJ-e

Mlel, mleli

Melij!

mLIE-t'

mELI-e

Mlel, mleli

Mel!

mLE-ć

mIEL-e

Mełł, mielli

Miel, (mielij!)

bRA-ti

bER-e

Bral, brali

Beri!

bRA-t'

bERI-e

Bral, brali

Ber!

bRA-ć

bIERZ-e

Brał, brali

Bierz!

CIą-ć (~sekati)

TNI-e (od TNalo)

Ciął, cięli

Tnij!

 

III. I-konjugacija

-I-

-I-

Pros-I-ti

Pros-I

Prosil, prosili

Prosi!

-I-

-I-

Pros-I-t'

Pros-I

Prosil, prosili

Pros!

-I (mehko)

-I-

ProS-I[śi]ć

Pros-I

Prosił, prosili

Proś!

-I-

-I-

Uč-I-ti se

Uč-I se

Učil se, učili se

Uči se!

-I-

-Í-

Uč-I-t' sa

Uč-Í sa

Učil sa, učili sa

Uč sa!

-Y (trdo)-

-Y-

uCZ-Y-ć się

Ucz-Y się

Uczył się, uczyli się

Ucz, (uczyj) się!

Koren na napol mehak glas (č, ž, š; c) in j v slovenščini in slovaščini: koren na nekoč mehak glas (cz, sz, ż, rz, c itd.) in j poljščini.

»polmehki glasovi«+A-

-I-

KriČ-A-ti

Krič-I

Kričal, kričali

Kriči!

»polmehki glasovi«+A-

-Í-

KriČ-A-t'

Krič-Í

Kričal, kričali

Krič!

Nekoč mehki+E-

-Y-

KrzyCZ-E-ć

Krzycz-Y

Krzyczał, krzyczeli

Krzycz!

   

SliŠ-A-ti

Sliš-I

Slišal, slišali

Sliši!

   

(Slýchat'

Slýcha-

Slýchal, slýchali

Slychaj!)

   

SłySZ-E-ć

Słysz-Y

Słyszał, słyszeli

Słysz!

 

-E-; od druge konjugacije /–E ~ -Ą/ se razlikuje v tem, da koren v prezentu ostane tak kot je v infinitivu (koren ni reduciran). -E stoji za takimi glasovi, ki so bili v praslovanščini rahlo omehčani; danes v slovenščini niso več, v slovaščini (tu samo d', t', ň, l') in v poljščini pa še.

-E-

-I-

Sed-E-ti

Sed-I

Sedel, sedeli

Sedi!

-E-

-Í-

Sedi-E-t'

Sed-Í

Sedel, sedeli

Sed'!

-E-

-I-

Siedzi-E-ć

Siedz-I

Siedział, siedzieli

Siedź!

   

Vid-E-ti

Vid-I

Videl, videli

(Vidi!) Poglej!

   

Vidi-E-t'

Vid-Í

Videl, videli

(Vid'!)

Hl'a!

   

Widzi-E-ć

Widz-I

Widział, widzieli

(Widź!)

Popatrz!

Sem spadajo v vseh treh jezikih še trije glagoli:

Spati

Spi

Spal, spali

Spi!

Spat'

Spi

Spal, spali

Spi!

Spać

Śpi

Spał, spali

Śpi!

Stati

Stoji

Stal, stali

Stoj!

Stát'

Stojí

Stal, stali

Stoj!

Stać

Stoi

Stał, stali

Stój!

Bati se

Boji se

Bal se, bali se

Boj se!

Bát' sa

Bojí sa

Bal sa, bali sa

Boj sa!

Bać się

Boi się

Bał się, bali się

Bój się!

 

I. (»ničta«) konjugacija

Sem spadajo tako v poljščini kot v slovenščini in slovaščini vsi glagoli, ki obdržijo POLNO osnovo infinitiva tudi v prezentu; treba je paziti, ker lahko »na videz« vsebujejo prej navedene pripone, ki pa se seveda ne zamenjajo, npr.

Prepeva-ti: prepeva- (NE: prepuje!)
Spieva-t': spieva- (NE: spiuje!)
Śpiewa-ć: śpiewa- (NIE: śpiuje!)

V tem, kateri glagoli spadajo sem, se poljščina, slovenščina in slovaščina večinoma ujemajo, npr: razume-ti: razume-m ~ rozumie-t': rozumie-m ~ rozumie-ć: rozumie-M! (v poljščini je –M za 1.os. sg. le v tej konjugaciji, sicer je –Ę in se takoj vidi, da glagol ne spada v II. konjugacijo). Večinoma je končni vokal korena teh glagolov –A, včasih pa tudi –E.

V slovenščini ta konjugacija vsebuje še vse »nove« glagole, izpeljane iz neslovanskih osnov, ki dobijo prirastek –IRA-; v poljščini in slovaščini (in tudi v češčini) pa dobijo prirastek –OWA/OVA- in se torej spregajo po II. konjugaciji, npr. telefon-IRA-ti: telefonira-m ~ telefon-OVA-t': telefon-UJ-em ~ telefon-OWA-ć: telefon-UJ-ę.

Tako torej brez skrbi: Poljaki (Slovaki pa ne dosti manj) »ljubijo« nove glagole in nastaja jih čedalje več, spregati pa jih katerikoli Slovan zna brez težav, še posebej v današnjem času, ko prevladuje moto: kupUJ, kupuj, kupuj!

Domen Krvina, 3.C (za poljščino) in Metod Čepar, 4. B ( za slovaščino)